Het is een groot misverstand dat een overeenkomst iets anders is dan een contract. De gemiddelde Nederlander denkt bij een contract aan een getekend stuk papier waar een overeenkomst in staat vastgelegd. Pas als het contract getekend is, komt de overeenkomst tot stand.

Zo zou er een arbeidscontract getekend moeten zijn voordat er een juridische arbeidsrelatie mogelijk is, en kan een huurder zonder huurcontract ieder willekeurig moment uit zijn huis getrapt worden. Beide voorbeelden zijn feitelijk en juridisch onjuist.

Wat is het verschil tussen een overeenkomst en een contract? Er is geen verschil. Een contract of overeenkomst is juridisch gezien exact hetzelfde en om bovenstaand misverstand – soms met hele akelige gevolgen – ook weg te werken: er is geen schriftelijke overeenkomst (/contract) nodig om bindende afspraken te maken. Zo kan ook mondeling een bindend arbeidscontract of een bindend huurcontract tot stand komen.

Update
Zoals Arnoud Engelfriet hieronder terecht opmerkt, is er bij uitzondering een bepaalde, schriftelijke vorm voor het vastleggen van een overeenkomst voorgeschreven door de wetgever. Meestal is dan een zogenaamde onderhandse akte voldoende. Een onderhandse akte is een door partijen zelf opgemaakt schriftelijk stuk waarin de overeenkomst staat vastgelegd (bijvoorbeeld het geval bij huurkoop (art. 7A:1576i lid 1 BW)).
Soms is een zogenoemde authentieke akte vereist, een akte opgemaakt door een bevoegde ambtenaar. Bij contracten is dat meestal een door een notaris opgemaakte, notariële akte (bijv. art. 7:177 BW).